Kỹ sư giám sát/ Giám sát công trường (Điện – Điện nhẹ/ Điều hòa – Thông gió/ Cấp thoát nước – Cứu hỏa)

Bạn cần được cấp quyền để xem.