Tuyển gấp 10 Công Nhân Sản Xuất Dây Thừng làm việc tại Q12

Bạn cần được cấp quyền để xem.