Trưởng Bộ phận Tài chính / Section Lead – Finance

Application deadline date has been passed for this Job.
Rất tiếc, công việc này tạm thời đã hết hạn ứng tuyển.
Full Time
  • Lương Thõa thuận
Thông tin công việc

-Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch năm của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành Develop a financial plan in accordance with the company’s year plan and the provisions of current law -Tổng hợp, phân tích lợi nhuận từ khách hàng (nhà phân phối cấp 1, cấp 2, hệ thống ON-OFF trade, hệ thống KA) nhằm đánh giá hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng thực hiện có hiệu quả, tạo cơ sở để xây dựng những chương trình hỗ trợ mới tốt hơn. Synthesize, analyze profit from customers (tier 1 and tier 2 distributors, ON-OFF trade system, KA system) to evaluate the effectiveness of sales support programs, which will creat the basis for building new and better support sale programs. -Cung cấp các báo cáo tài chính, báo cáo dự báo, phân tích tài chính (lãi lỗ theo phân khúc, bảng cân đối kế toán, dòng tiền, ngân sách bán hàng thực tế, lợi nhuận gộp, chi phí vận hành) với độ tin cậy và chính xác cao; giải thích dữ liệu tài chính cho Kế toán trưởng/ Giám đốc và tư vấn về hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro cần thực hiện. Provide financial reports, forecasting reports and financial analysis (segmental profit and loss, balance sheet, cashflow, actual vs. budgeted sales, gross profit, operating expenses) with high reliability and accuracy; interpret financial data to Chief Accountant/ Director and advise on needed investment and risk management activities. -Đánh giá, phân tích và nêu ra ý kiến về tính khả thi, hiệu quả của chương trình hỗ trợ bán hàng sắp được thực hiện. Evaluate, analyze and give opinions on the feasibility and effectiveness of the upcoming sales support programs. -Quản lý và đảm bảo dòng tiền phù hợp với các hoạt động vận hành của công ty. Monitor and ensure cashflow is appropriate with company operations -Phân tích chi phí, giá cả, các nguồn thu, kết quả bán hàng và hiệu suất thực tế của công ty so với kế hoạch kinh doanh để có cơ hội giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Analyze costs, pricing, variable contributions, sales results and the company’s actual performance compared to the business plans for cost-reduction opportunities and increase profits. -Hướng dẫn, triển khai và kiểm soát các hoạt động vận hành của đội ngũ tài chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính của công ty. Lead, implement and monitor all the operations of finance team to ensure execution of financial plan carried out. -Tổng hợp, phân tích chi phí kế hoạch và thực hiện cho khối nhân viên thị trường (PG, PG Leader, Salesman) nhằm đánh giá thu nhập bình quân, tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Synthesize and analyze planning/ implementation cost of market staffs (PGs, PG Leaders, Salesmans) to assess average income, which will creat a basis for building plan in the future.. -Xem xét và đánh giá kế hoạch sản lượng/doanh thu/chi phí/lợi nhuận của Công ty. Review and evaluate the plan of sale volume/ revenue/ cost/ profit of the Company. -Dự báo kế hoạch thu nhập tài chính (lãi) của Công ty hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh theo định kỳ. Forecast financial income (interest) to support periodic business planning. -Lập dự toán các quỹ cần thiết cho mục tiêu tài chính ngắn hạn/dài hạn của Công ty. Estimate the necessary funds for short / long-term financial goals. -Câp nhật những thay đổi thông tin thực tế và dự báo kết quả kinh doanh cho những giai đoạn tiếp theo. Update the actual and forecast business results for the next period. -Tổng hợp, phân tích từng loại chi phí/các khoản phải thu/các khoản phải trả nhằm đánh giá khối lượng tiền, áp lực thời gian, tạo cơ sở để xây dựng tăng/giảm ngân sách chi phí hoặc tăng/giảm thời hạn thanh toán/quay vòng, cân đối các khoản thu và chi của Công ty nhằm mang lại lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro tài chính. Synthesize, analyze each type of costs/ receivable/ payables to evaluate the amount of money, time pressure, create a basis for building an increase/ decrease in budget costs or increase / decrease the term payment/ rotation, balance the Company’s revenues and expenditures to maximize profits and minimize financial risks. -Quản lý ngân sách của công ty và kiểm soát các chi phí vận hành trong ngân sách được duyệt. Manage the company budget and monitor the operational expenses to be within limited budgets. -Chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và đề xuất cải thiện với các quy trình quản lý tài chính trong nội bộ công ty. Be responsible for guiding, implementing and suggesting improvement with company internal financial management procedures. -Lập các báo cáo tài chính tổng quát/ chi tiết hàng tháng theo yêu cầu của công ty và Ban Tài chính – Tổng công ty. Prepare monthly reports with both summary financial and detailed financial analysis of company’s performance as request of the company and Finance Department – SABECO. -Quản lý quy trình tuân thủ hàng năm với các chuyên gia tư vấn bên ngoài (kiểm toán, thuế, ngân hàng, cơ quan ủy quyền có liên quan). Manage the annual compliance process with external consultants and advisers (audit, tax, banks, related statutory authorities). -Thực hiện hướng dẫn và tư vấn các phòng ban khác trong việc ra các quyết định về tài chính/ đầu tư/ dự án. Guide and consult other departments in making financial/ investment/ project decisions. -Các công việc khác được phân công bởi cấp trên. Other assignment from superior Yêu cầu công việc -Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán/ Tài chính hoặc tương đương. Có chứng chỉ ACCA/ CFA là một lợi thế. Bachelor degree and above, major in Accounting – Auditing/ Finance or equivalent. Having ACCA/ CFA certificate is a plus. -Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương và 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Kế toán, Quản trị Tài chính hoặc Kế toán Quản trị, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bia, rượu, nước giải khát At least 03-year in equivalent position and 10-year working experience in Accounting, Financial Management or Management Accounting. Prior experience in beverage is a plus. -Công việc cần kiến thức ngoại ngữ ở mức độ nắm được ý chính của những văn bản tương đối phức tạp, có thể tương tác thường xuyên với người nói bản ngữ mà không gây khó khăn cho đôi bên và tạo ra các văn bản rõ ràng, cụ thể về nhiều đề tài khác nhau (tương đương trình độ C). English skill at the level of understanding of relatively complex texts, in which can communicate/interact with native speaker without causing any difficulty for both parties and able to create clear, specific documents on different topics (equivalent level C). -Công việc đòi hỏi phải sử dụng vi tính ở mức độ thành thạo Word, Excel, Power Point, phần mềm chuyên dụng, email, internet và có khả năng hướng dẫn căn bản người khác sử dụng Computer literacy in Word, Excel, Access, Power Point and able to use specialized softwares; email, internet and have ability train others use. -Thông thạo các kỹ năng: Master skills: + Kỹ năng dự báo và phân tích số liệu Skill of data analysis and forecasting + Tư duy logic và phản biện Logical and critical thinking + Kỹ năng ra quyết định Skill of decision making + Kỹ năng giải quyết vấn đề Skill of problem solving + Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên Skill of leadership, managing and coaching subordinates + Kỹ năng giao tiếp Skill of communication -Chính trực, tinh thần kỷ luật cao. Careful, hardworking, high disciplined awareness. -Chi tiết, cẩn thận Details-minded, careful -Chủ động, kiên nhẫn, giao tiếp tốt. Proactive, patience, good communication. -Khả năng làm việc độc lập/ nhóm và chịu được áp lực cao. Abitily to work independently/ teamwork with high pressure. Thông tin liên hệ

  • Công ty: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Trung Tâm
  • Người liên hệ: Phòng Nguồn Lực Nhân Sự và Hành Chính
  • Email: trangthongtintuyendung@gmail.com
  • Địa chỉ liên hệ: Tầng 5,6 -Tòa nhà LION TOWER, 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, TP.HCM